Θεραπεία οικογένειας

Σύμφωνα με την συστημική προσέγγιση το σύμπτωμα που εμφανίζει ένα μέλος της οικογένειας αφορά ολόκληρη την οικογένεια. Επομένως, συχνά είναι σημαντικό ο θεραπευτής να έρθει σε επαφή με όλη την οικογένεια του θεραπευόμενου.

Οι οικογενειακές συνεδρίες δίνουν στον θεραπευτή τη δυνατότητα, διερευνώντας τις σχέσεις μεταξύ των μελών, να βοηθήσει όλα τα μέλη της οικογένειας να αναπτυχθούν ολόπλευρα και να κατανοήσουν τον τρόπο που ασύνειδα ενισχύουν την εμφάνιση του συμπτώματος σε ένα μέλος.

Οι συνεδρίες οικογένειας συχνά διενεργώνται:

  • είτε μετά από αίτημα μιας οικογένειας
  • είτε συμπληρωματικά σε μία εν εξελίξει ατομική θεραπεία ενός από τα μέλη της οικογένειας αν κριθεί απαραίτητο.

Η θεραπεία οικογένειας δεν αποσκοπεί μόνο στην αντιμετώπιση ενός συμπτώματος αλλά και στην ενδυνάμωση των μελών ώστε να αφουγκράζονται ο ένας τις επιθυμίες του άλλου, να βγαίνουν από εγκλωβιστικούς ρόλους και τελικά να αναδεικνύουν ο ένας τον άλλο.

Η συχνότητα της θεραπείας οικογένειας είναι ανάλογη της στοχοθεσίας και των αναγκών της εκάστοτε οικογένειας.